Tranh thủ được kênh giám sát của nhân dân

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng, Đảng ủy Công an tỉnh Hưng Yên đã và đang quyết liệt triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng phẩm chất, năng lực cho đội ngũ cán bộ các cấp trong lực lượng Công an tỉnh.

Sau khi các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII được thông qua và ban hành, Đảng ủy Công an tỉnh Hưng Yên đã tổ chức cho các đồng chí lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của Công an các đơn vị, địa phương học tập, quán triệt các Nghị quyết của hội nghị. Chỉ đạo cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ uy tín, bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ, tri thức toàn diện và chuyên sâu trong lĩnh vực công tác.

Đồng thời, yêu cầu các Chi, Đảng bộ cơ sở có Kế hoạch học tập và tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII, trong đó đặc biệt là Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19-5-2018 gắn với nhiệm vụ chính trị và thực tiễn tại đơn vị.

Các đơn vị Công an tỉnh Hưng Yên ký giao ước thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Bám sát quan điểm và nhiệm vụ của Nghị quyết, cấp ủy, lãnh đạo các cấp trong Công an tỉnh đã tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cách mạng cho cán bộ chiến sỹ, nhất là cán bộ chiến sỹ trẻ. Tùy đặc điểm công tác, chiến đấu, mỗi đơn vị đều duy trì các hình thức đọc báo đầu giờ, các buổi sinh hoạt chính trị theo chuyên đề, định kỳ hoặc đột xuất.

Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sỹ về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gắn với những vấn đề mới của thời đại ngày nay và thực tiễn cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Chú trọng giáo dục đạo đức lối sống, xây dựng văn hóa ứng xử chuẩn mực cho cán bộ chiến sỹ cùng với siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh và kiên quyết đấu tranh, bài trừ mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức trong nội bộ cán bộ, đảng viên.

Đặc biệt, Công an tỉnh đã triển khai sâu rộng Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” và Kế hoạch “Xây dựng người chiến sỹ Công an mẫu mực, vì nhân dân phục vụ” trong toàn lực lượng với những nội dung và hình thức phong phú, đa dạng; đã tạo nên những động lực thi đua sôi nổi và chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ chiến sỹ.

Hàng năm, phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” được triển khai sâu rộng, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ công tác chuyên môn đã tạo động lực để cán bộ chiến sỹ ra sức phấn đấu, rèn luyện; là căn cứ để bình xét, đánh giá cán bộ và đưa ra những hình thức khen thưởng, kỷ luật phù hợp, giúp cán bộ chiến sỹ có động lực phấn đấu.

Công an tỉnh và Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức và nhân dân đối với lực lượng Công an như tổ chức các hội nghị, diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân; phát phiếu khảo sát sự hài lòng của người dân về các bộ phận thường xuyên tiếp xúc, giải quyết công việc cho công dân...

Qua đó đã tranh thủ được kênh giám sát của nhân dân, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót trong công tác phục vụ nhân dân của cán bộ chiến sỹ.

Với nhiều giải pháp tích cực, Công an tỉnh Hưng Yên đã và đang xây dựng được đội ngũ cán bộ các cấp, có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng tốt mọi yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phương Huyền