Trang web về tôn giáo chính thức đi vào hoạt động

Ngày 27/9, Ban Tôn giáo Chính phủ chính thức đưa vào hoạt động trang thông tin điện tử http://www.btgcp.gov.vn.

Trang web tập trung tuyên truyền những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực tôn giáo, góp phần thể hiện tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa, tham gia tích cực vào việc đấu tranh chống lại các bài viết, luận điệu có quan điểm sai trái, xuyên tạc về tình hình tôn giáo ở Việt Nam, xuyên tạc chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước Việt Nam, mưu đồ chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cản trở tiến trình hội nhập quốc tế và sự nghiệp đổi mới của nhân dân Việt Nam. Trang này cũng cung cấp những thông tin được phép công bố thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Ban Tôn giáo Chính phủ theo chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước; cung cấp hệ thống các văn bản pháp luật, các ấn phẩm, công trình nghiên cứu khoa học về lĩnh vực tôn giáo cho mọi đối tượng là cơ quan, đơn vị, cá nhân trong và ngoài nước có nhu cầu quan tâm đến lĩnh vực tôn giáo. Tại đây còn có thông tin về các hoạt động của các tổ chức tôn giáo đã được Nhà nước công nhận trong khuôn khổ pháp luật và là nơi trao đổi thông tin, lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng. Với 13 chuyên mục, được sắp xếp hợp lý, nhiều chuyên mục như hoạt động đối ngoại tôn giáo; giới thiệu các tổ chức tôn giáo đã được công nhận, những ấn phẩm kinh sách, điển hình tốt đời, đẹp đạo; tin tức và hoạt động quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tôn giáo; nghiên cứu khoa học, trao đổi ý kiến… trang web sẽ cung cấp cho độc giả những thông tin cập nhật, đầy đủ về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực này./. Chu Thanh Vân (TTXVN/Vietnam+)