Trăm năm Trường Bưởi

    Gốc

    ND - Năm nay, Trường trung học Chu Văn An - mà nhiều thế hệ thầy và  trò gọi là Trường Bưởi - tròn trăm tuổi. Dưới mái trường vừa cổ kính vừa hiện đại này, nhiều học sinh của trường đã trở thành các nhà giáo nổi tiếng và rồi đến lượt các thế hệ học sinh của các thầy tiếp bước người đi trước, trở thành các nhà giáo, nhà khoa học, văn nghệ sĩ làm rạng danh mái trường xưa.

      Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=117451&sub=74&top=41