Trải nghiệm Dịch vụ công tích hợp Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Ngày 15/7, tại Bảo tàng Hà Nội, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã tổ chức trải nghiệm Dịch vụ công tích hợp Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại triển lãm 'Cảnh sát Việt Nam mưu trí, dũng cảm, vì nước quên thân phục vụ'.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/trai-nghiem-dich-vu-cong-tich-hop-co-so-du-lieu-quoc-gia-ve-dan-cu-45922.htm