Trà Vinh: Trên 94 tỷ đồng cho dự án Cải thiện sự tham gia thị trường cho người nghèo

() - Báo cáo của Ban điều phối dự án “Cải thiện sự tham gia thị trường cho người nghèo tỉnh Trà Vinh” (gọi tắt là IMPP-TV), giai đoạn 2007 – 2012 cho biết, tổng nguồn vốn dự kiến được giải ngân trong năm 2011 là trên 94 tỷ đồng.

Trong đó, vốn IFAD trên 78 tỷ; vốn ngân sách tỉnh đối ứng hơn 7 tỷ; vốn từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2,6 tỷ và vốn do người hưởng lợi đối ứng trên 5 tỷ đồng. Số vốn này sẽ được phân bổ nhằm hỗ trợ cơ hội thị trường cấp xã; hỗ trợ việc làm, doanh nghiệp và phát triển thị trường; cấp vốn cho doanh nghiệp và hợp phần điều phối dự án; chủ động nhân rộng các mô hình ra ngoài các xã điểm; đào tạo nghề có địa chỉ; đẩy mạnh mô hình kinh tế hợp tác; gắn kết hơn nữa giữa chính quyền các địa phương với doanh nghiệp; thực hiện các chuỗi giá trị vì người nghèo tiếp tục phát triển.