Trả phần vắng đồng sở hữu nhà tư nhân: Đã nhận khoảng 40 hồ sơ

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Trong ngày đầu tiên, Sở Tài chính đã nhận khoảng 10 hồ sơ, như vậy đến nay đã có khoảng 40 hồ sơ hợp lệ được nộp (30 hồ sơ đã nộp trước đây). Sở Tài chính sẽ phối hợp với các sở – ngành liên quan để giải quyết thủ tục cho người dân đúng thời gian quy định...

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/xahoi/2008/1/140679