Trả lương qua tài khoản - Tiện lợi trên... lý thuyết!

    Gốc

    Đã qua gần 4 tháng kể từ khi việc trả lương qua tài khoản đối với cán bộ, công chức và các đối tượng hưởng lương từ ngân sách được triển khai, trên thực tế, việc trả lương qua tài khoản vẫn chỉ tiện lợi trên lý thuyết.

      Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=19483