Trả cổ tức gấp 3 thị giá, KSC không tham gia tính chỉ số UPCoM Index ngày 12/10

Do giá tham chiếu của cổ phiếu KSC trước khi điều chỉnh tại ngày 11/10/2016 là 400 đồng (thấp hơn giá trị cổ tức được nhận), SGDCKHN không thực hiện điều chỉnh giá tham chiếu và áp dụng biên độ giao dịch ±40%.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (SGDCKHN) thông báo về việc tính giá tham chiếu cho mã chứng khoán KSC của CTCP Muối Khánh Hòa trong ngày 12/10/2016.

Theo Thông báo số 1045/TB-CNVSD ngày 30/09/2016 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán của mã chứng khoán KSC, ngày 12/10/2016 là ngày giao dịch không hưởng quyền của cổ phiếu KSC để thực hiện trả cổ tức với tỷ lệ 12%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).

Do giá tham chiếu của cổ phiếu KSC trước khi điều chỉnh tại ngày 11/10/2016 là 400 đồng (thấp hơn giá trị cổ tức được nhận), SGDCKHN không thực hiện điều chỉnh giá tham chiếu và áp dụng biên độ giao dịch ±40%. Chứng khoán KSC sẽ không tham gia tính chỉ số UPCoM Index trong ngày 12/10/2016.

Trước đó, KSC đã trả cổ tức đợt 1 tỷ lệ 3% và đợt 2 tỷ lệ 13%, như vậy trong năm 2015 KSC đã chi trả cổ tức cho cổ đông tỷ lệ 25% (tương đương 1 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng).

Giá cổ phiếu KSC hiện tại chỉ ở mức 400 đồng/cp, tức là mức cổ tức đang gấp hơn 6 lần thị giá. Tuy nhiên mức giá 400 đồng của KSC đã duy trì từ tháng 4/2016 mà không có bất cứ giao dịch nào được thực hiện, rất nhiều ngày liên tiếp nhà đầu tư đặt mua giá trần cổ phiếu KSC (500 đồng/cp) nhưng do không ai bán ra trên sàn nên cổ phiếu này vẫn duy trì mức giá 400 đồng trong suốt 6 tháng qua.