TPHCM phấn đấu đến năm 2020 không còn hộ nghèo

UBND TPHCM vừa chỉ thị các sở, ban ngành UBND quận huyện, doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc TP triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội TP 5 năm 2016 – 2020 với tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân đạt từ 9,5% - 10%/năm.

TPHCM phấn đấu đến năm 2020 không còn hộ nghèo theo chuẩn thu nhập trên 16 triệu đồng/người/năm

Theo kế hoạch, đến năm 2020, TP phấn đấu GDP bình quân đầu người theo giá thực tế đạt từ 8.430 - 8.822 USD; không còn hộ nghèo theo chuẩn thu nhập trên 16 triệu đồng/người/năm; cơ bản không còn hộ cận nghèo theo chuẩn thu nhập 21 triệu đồng/người/năm.

TP chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp, trong đó khu vực dịch vụ chiếm tỷ trọng từ 58,16% - 60,07%, khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm từ 39,19% - 41,07% và nông nghiệp chiếm từ 0,74% - 0,78%...

Đỗ Loan