TPHCM năm 2008: 5 giải pháp phát triển các ngành dịch vụ

Năm 2008 là năm thứ 3, có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo đà tăng trưởng cao và bền vững để hoàn thành các mục tiêu của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ VIII và kế hoạch 5 năm 2006-2010 đã đề ra