TP. Hồ Chí Minh: Phối hợp nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới

Ngày 4/11, Ủy ban MTTQ TPHCM tổ chức hội nghị ký kết kế hoạch phối hợp giữa Các tổ chức thành viên thực hiện chương trình hành động số 06/Ctr-MTTQ-BTT ngày 5/9/2012 về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới” giai đoạn 2017-2019.

TP. Hồ Chí Minh: Phối hợp nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới - Ảnh 1

Tại lễ ký kết Ủy ban MTTQ TP và Các tổ chức thành viên thống nhất ký kết với nội dung sau: Tiếp tục cụ thể hóa Chỉ thị 04-CT/TW của Ban Bí thư và Thông tri 11 –TT/TƯ của Ban Thường vụ Thành ủy thông qua xây dựng chương trình hành động của từng cơ quan, đơn vị, đưa nội dung công tác đối ngoại nhân dân vào chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của cơ quan đơn vị; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức đoàn viên, hội viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác đối ngoại nhân dân, vận động đoàn viên, hội viên chủ động tham gia công tác đối ngoại nhân dân phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mình; tăng cường phối hợp, hỗ trợ công tác đối ngoại nhân dân giữa MTTQ với các tổ chức thành viên và giữa các tổ chức thành viên với nhau...

Q.Định