Top 10 hiện tượng ăn uống dị thường xảy ra đối với con người

(Vitinfo) - Ăn uống là nhu cầu và sở thích chung của con người. Một số người thích ăn những thức ăn hiếm, số khác lại thích ăn rau hơn tất cả những thức ăn khác, và còn có một bộ phận lại ăn cả những thứ mà đồng loại của họ không ăn, thậm chí còn coi là đáng ghê tởm. Dưới đây là 10 hiện tượng ăn uống dị thường (ít nhiều liên quan đến bệnh lí) đã và đang diễn ra đối với một bộ phận (vô cùng nhỏ) người trong xã hội, nó được xếp theo thứ tự về mức độ nghiêm trọng của từng loại.