Tổng Thanh tra chính phủ: khẩn trương đưa Hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về khiếu nại, tố cáo vào sử dụng tại các cơ quan có thẩm quyền

Thảo luận tại Phiên họp về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019, Tổng Thanh tra Chính phủ nêu rõ, một trong những giải pháp để khắc phục những hạn chế trong công tác này là khẩn trương đưa Hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về khiếu nại, tố cáo vào sử dụng tới các cơ quan có thẩm quyền thụ lý, giải quyết vụ việc.

Toàn cảnh Phiên họp

Tại Phiên họp thứ 37, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái cho biết, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo vẫn còn những tồn tại, hạn chế, đó là: Vẫn còn địa phương, đơn vị (nhất là ở cấp cơ sở) chưa thực hiện tốt việc tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo, nhất là của người đứng đầu theo quy định của Luật Tiếp công dân, hoặc ngại tiếp công dân nhất là các vụ việc phức tạp, khiếu nại đông người; trình độ năng lực một số cán bộ trực tiếp tham gia tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo còn hạn chế, chưa nắm bắt và áp dụng đúng quy định của pháp luật, còn tình trạng ghi chép cập nhật vào sổ theo dõi tiếp công dân thiếu chi tiết, chưa rõ ràng, nội dung còn sơ sài chưa thể hiện được đầy đủ kết quả tiếp công dân; tham mưu giải quyết vụ việc còn sai sót .

Hơn nữa, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tuy đã được quan tâm, nhiều bộ ngành, địa phương đã áp dụng nhiều giải pháp, đổi mới về cả nội dung, hình thức, biện pháp tiến hành nhưng nhìn chung hiệu quả vẫn chưa cao. Tuy đã đạt được những kết quả bước đầu, nhưng nhìn chung việc triển khai thực hiện Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo cần được các cấp, các ngành quan tâm hơn nữa. Còn tình trạng một số bộ, ngành, địa phương thiếu quan tâm đến công tác thống kê, báo cáo; không báo cáo, hoặc báo cáo chưa đầy đủ nội dung công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng yêu cầu.

Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu

Chỉ ra được những tồn tại hạn chế, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái nêu rõ, trong thời gian tới, nhất là trong thời điểm diễn ra những sự kiện chính trị quan trọng của đất nước như các kỳ họp của Trung ương, Quốc hội, đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, tình hình khiếu nại, tố cáo sẽ còn diễn biến phức tạp, xảy ra ở những địa phương có sai phạm, sơ hở, yếu kém trong quản lý nhà nước nhất là trong các lĩnh vực như: quản lý, sử dụng đất đai, nhà ở, môi trường, đầu tư xây dựng, giao thông vận tải, thực hiện chính sách an sinh xã hội, người có công … và không thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Chính phủ chỉ đạo các các cấp, các ngành tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó việc khẩn trương đưa Hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về khiếu nại, tố cáo vào sử dụng tới các cơ quan có thẩm quyền thụ lý, giải quyết vụ việc và các đối tượng khác (nhất là các cơ quan giám sát và bản thân người khiếu nại, tố cáo). Tiếp tục áp dụng đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là các quy định mới ban hành. Chấn chỉnh và nghiêm túc thực hiện việc trả lời nội dung chất vấn của Đại biểu Quốc hội, giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo do các cơ quan của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội chuyển đến.

Bên cạnh đó, các cấp, các ngành cần tổ chức thực hiện nghiêm các quy định Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Chấn chỉnh những tồn tại, yếu kém, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là trong việc ban hành, tham mưu ban hành quyết định hành chính và thực thi công vụ ở những lĩnh vực dễ xảy ra khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp ; Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan sớm có báo cáo đánh giá đầy đủ, sát thực tế việc rà soát và đề xuất sửa đổi các quy định của pháp luật là nguyên nhân dẫn đến khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đất đai, làm cơ sở quan trọng để sửa đổi Luật Đất đai 2013. Bộ Công thương khẩn trương phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương có liên quan nghiên cứu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về quản lý và phát triển hạ tầng thương mại, bao gồm quản lý và phát triển chợ thay thế Nghị định số 02/2003/NĐ-CP và Nghị định số 114/2009/NĐ-CP của Chính phủ.

Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ tăng cường đôn đốc, hướng dẫn và kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đồng thời thường xuyên rà soát để kiến nghị hoặc ban hành theo thẩm quyền, nhất là các văn bản hướng dẫn thi hành Luật tiếp công dân, Luật khiếu nại, Luật tố cáo năm 2018. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; nghiêm túc thực hiện chế độ tiếp công dân định kỳ và đột xuất, công khai lịch tiếp công dân trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan. Giải quyết kịp thời, dứt điểm, đúng quy định vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh ngay từ cấp cơ sở, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 85%; thực hiện tốt các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, phấn đấu tỷ lệ trên 90%. Có giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện kết luận các cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Trên cơ sở thực tiễn công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, Chính phủ kiến nghị các cơ quan của Quốc hội, Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục tăng cường giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, nhất là các địa phương xảy ra nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời đề nghị các cơ quan của Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước tiếp tục tăng cường phối hợp với Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương trong việc tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo để nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác này./.

Hồ Hương

http://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?it emid=41851