Tổng số tiền thuế nợ do ngành Thuế quản lý tính đến ngày 31/7/2022

    Thời báo Tài chính
    622 liên quanGốc

    Theo Tổng cục Thuế, tổng số tiền thuế nợ ngành Thuế quản lý ước tính đến thời điểm ngày 31/7/2022 là 133.639 tỷ đồng. Trong đó, nợ tiền thuế có khả năng thu là 68.141 tỷ đồng, tăng 0,5% so với thời điểm ngày 30/6/2022; tiền phạt và tiền chậm nộp của nợ có khả năng thu là 22.748 tỷ đồng; tiền thuế nợ không còn khả năng thu hồi là 24.964 tỷ đồng; tiền thuế nợ đang xử lý là 7.980 tỷ đồng; tiền thuế nợ đang khiếu nại, khiếu kiện là 9.802 tỷ đồng.

    Văn Chung

    Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/tong-so-tien-thue-no-do-nganh-thue-quan-ly-tinh-den-ngay-3172022-110793.html