Tổng mức đầu tư 4.918 tỷ đồng

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Giá trị tổng mức đầu tư do nhà đầu tư đề xuất là 4.918,63 tỷ đồng, giá trị hỗ trợ cho ngân sách TP là 1.900 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án trong 44 tháng...

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/xahoi/2008/4/149327