Tổng kiểm tra, rà soát các phương tiện giao thông đường bộ hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định

Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản 9744/VP-ĐT yêu cầu các Sở: Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Công an Thành phố, Ban An toàn Giao thông thành phố Hà Nội xử lý phương tiện giao thông đường bộ hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 05/10/2016 về việc xử lý phương tiện giao thông đường bộ hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định. UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương tổng kiểm tra, rà soát, thống kê danh sách các phương tiện hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định; có phương án cụ thể xử lý theo đúng quy định pháp luật. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục, cơ chế chính sách để người dân, doanh nghiệp chủ động thông báo, giao nộp các phương tiện đã hết niên hạn sử dụng.

Tổ chức tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông của địa phương, chú trọng khu vực ngoại thành, nông thôn; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với chủ xe, lái xe điều khiển phương tiện hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định tham gia giao thông. Công khai số lượng, biển kiểm soát xe hết niên hạn sử dung, quá hạn kiểm định trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp tự nguyện giao nộp giấy chứng nhận đăng ký, giấy chứng nhận kiểm định, biển kiểm soát phương tiện hết niên hạn sử dụng; thực hiện kiểm định phương tiện theo đúng quy định pháp luật; chủ động, phát hiện, thông báo tới cơ quan chức năng phương tiện hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định, phương tiện không bảo đảm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; khuyến cáo doanh nghiệp, người dân không mua, bán, trao đổi các phương tiện đã hết niên hạn sử dụng để tham gia giao thông.

Gắn trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan trong việc xử lý tình trạng xe hết niên hạn sử dụng trên địa bàn; xử lý trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra tình trạng phương tiện hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định tham gia giao thông gây tai nạn.

Vấn đề trên, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thế Hùng giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Ban An toàn Giao thông thành phố Hà Nội, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an Thành phố và các cơ quan liên quan nghiêm túc thực hiện chỉ đạo nêu trên của Thủ tướng Chính phủ, báo cáo UBND Thành phố những vấn đề vượt thẩm quyền.

PV