Tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết 53-NQ/TW của Bộ Chính trị

  (Chinhphu.vn) – Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 53-NQ/TW yêu cầu các Thành ủy, Tỉnh ủy các tỉnh, thành phố, Ban cán sự Đảng các Bộ thực hiện tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết 53-NQ/TW ngày 29/8/2005 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

  Theo yêu cầu của Thủ tướng, việc tổng kết Nghị quyết 53-NQ/TW phải đánh giá khách quan, đầy đủ tình hình học tập, quán triệt Nghị quyết và những chuyển biến về nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Nghị quyết 53-NQ/TW này; những kết quả đã đạt được, những hạn chế, vướng mắc; nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm về việc thực hiện Nghị quyết. Đồng thời, đề xuất một số chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 53 của Bộ Chính trị đến năm 2015 và 2020.

  Thủ tướng cũng yêu cầu việc thực hiện tổng kết Nghị quyết phải bảo đảm nghiêm túc, đúng quy định, hiệu quả và tiết kiệm. Mốc tổng kết là từ khi ban hành Nghị quyết 53-NQ/TW đến hết năm 2010 (2005-2010).

  Nội dung tổng kết bao gồm: Tình hình học tập, quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 53, làm rõ những cách làm hay, sáng tạo trong học tập, quán triệt và tổ chức chỉ đạo thực hiện Nghị quyết.

  Tình hình và kết quả 5 năm (2005-2010) thực hiện Nghị quyết 53, trong đó kiểm điểm rõ thành tựu, hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm cũng như làm rõ những chuyển biến, tiến bộ mới của địa phương trong vùng và của toàn vùng so với trước khi có Nghị quyết; nhấn mạnh rõ mối liên kết vùng, vai trò, vị trí và sự đóng góp của các địa phương đối với vùng và cả nước.

  Thủ tướng lưu ý, trong đánh giá, cần lấy các nội dung của Nghị quyết 53-NQ/TW làm căn cứ chính để kiểm điểm, đánh giá, đồng thời gắn với việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết khác của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và của Chính phủ có liên quan trên địa bàn.

  Căn cứ Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, đề xuất, kiến nghị các phương hướng và giải pháp lớn nhằm phát triển nhanh và bền vững vùng Đông Nam bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020.

  Trung Đức

  Nguồn Chính Phủ: http://baodientu.chinhphu.vn/home/tong-ket-tinh-hinh-thuc-hien-nghi-quyet-53nqtw-cua-bo-chinh-tri/201111/103686.vgp