Tổng kết phong trào thi đua "Giỏi việc nước- đảm việc nhà"

Ngày 10/5/2009, Công đoàn Công Thương Hà Nội tổ chức tổng kết 5 năm phong trào thi đua: Giỏi việc nước- Đảm việc nhà giai đoạn 2005-2009 và biểu dương gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu năm 2010 ngành Công Thương Hà Nội.

CôngThương - Theo báo cáo của Công đoàn Công Thương Hà Nội, phong trào “Giỏi việc nước đảm việc nhà” trong nữ công nhân viên chức lao động Thủ đô đã phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu, thực sự phát huy khả năng lao động sáng tạo của chị em trên tất cả các lĩnh vực, động viên được lao động nữ thi đua, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công tác, hoàn thành tốt nhiệm được giao, góp phần hoàn thiện mẫu người phụ nữ Việt Nam theo các chuẩn mực của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 5 năm qua, ngành Công Thương Hà Nội đã có 21.423 lượt nữ công nhân viên chức lao động đạt danh hiệu “Lao động giỏi” cấp cơ sở ; 46 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến có giá trị kinh tế cao được áp dụng vào sản xuất; 2.882 tập thể và 26.490 cá nhân nữ công nhân viên chức lao động đạt danh hiệu “Giỏi việc nước- đảm việc nhà”. 4.713 cặp mẹ con đạt danh hiệu “Mẹ lao động giỏi, con học giỏi” cấp cơ sở. Khen thưởng 6.544 con công nhân lao động đạt học sinh giỏi, học sinh tiên tiến; khen thưởng 528 cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi 10 năm liên tục. Tổng kết 5 năm phong trào giỏi việc nước đảm việc nhà đã có 16 tập thể và 41 cá nhân tiêu biểu xuất sắc được đề nghị cấp ngành khen thưởng; 59 gia đình được biểu dương gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu năm 2010. Ngọc Loan