Tổng kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an - Bộ Quốc phòng

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Ngày 25/12, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đã tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 107 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng, theo hình thức trực tuyến với 7 đầu cầu trên cả nước.

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocphong.tinqpan.49208.qdnd