Tổng Công Ty Sông Đà muốn thoái 55% vốn ASD

Trong thời gian từ 23/09 đến 22/10/215, Tổng Công ty Sông Đà đăng ký bán hết 2.2 triệu cp (tương ứng tỷ lệ 55% vốn) của CTCP Sông Đà Hà Nội (UPCoM: ASD). Giao dịch thực hiện theo phương thức khớp lệnh.

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: Tổng Công Ty Sông Đà
- Mã chứng khoán: ASD
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2,200,000 CP (tỷ lệ 55%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Đoàn Ngọc Ly
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 2,200,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: tái cơ cấu các khoản đầu tư của Tổng công ty Sông Đà
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 23/09/2015
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 22/10/2015.

Thiên Minh