Tổng chi cân đối ngân sách Trung ương năm 2017 là 902.030 tỷ đồng

Sáng nay 14-11, với 82,15% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2017.

Theo Nghị quyết, Tổng số thu cân đối ngân sách Trung ương năm 2017 là 729.730 tỷ đồng; tổng số thu cân đối ngân sách địa phương là 482.450 tỷ đồng; tổng số chi cân đối ngân sách Trung ương là 902.030 tỷ đồng, trong đó dự toán 254.630 tỷ đồng để bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.

Tổng chi cân đối ngân sách Trung ương năm 2017 là 902.030 tỷ đồng - Ảnh 1

Tổng chi cân đối ngân sách Trung ương năm 2017 là 902.030 tỷ đồng - Ảnh 2

Quốc hội thông qua Nghị quyết phân bổ ngân sách Trung ương năm 2107

Nghị quyết giao Chính phủ 5 nhiệm vụ, trong đó nhấn mạnh tới việc giao nhiệm vụ thu, chi Ngân sách nhà nước (NSNN) và mức phân bổ ngân sách Trung ương cho từng bộ, ngành, cơ quan khác ở Trung ương và từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình HĐND cùng cấp quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán chi, bội chi ngân sách địa phương; Chỉ đạo và hướng dẫn các bộ, ngành, cơ quan khác ở Trung ương và địa phương phân bổ vốn đầu tư phát triển ưu tiên tập trung đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các chương trình, dự án quan trọng quốc gia, các công trình cấp thiết đang đầu tư dở dang...

Về giám sát việc phân bổ ngân sách Trung ương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tài chính - Ngân sách, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban khác của Quốc hội, các đoàn ĐBQH và các ĐBQH trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn theo quy định của pháp luật, giám sát việc phân bổ ngân sách Trung ương năm 2017 của các bộ, ngành, cơ quan khác ở Trung ương và HĐND, UBND các cấp.

Trước đó Quốc hội đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2017.