TỔNG BÍ THƯ PHÁT BIỂU TẠI KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV

    TỔNG BÍ THƯ PHÁT BIỂU TẠI KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV

    Nguồn Quốc Hội TV: http://quochoitv.vn/videos/hoat-donglanh-dao-dang-nha-nuoc/2021/7/tong-bi-thu-phat-bieu-tai-khai-mac-ky-hop-thu-nhatquoc-hoi-khoa-xv/555575