Tổng Bí thư hội kiến với lãnh đạo Ănggôla

    Gốc

    Lãnh đạo Đảng Phong trào Nhân dân Giải phóng Ănggôla (MPLA) đánh giá cao những đóng góp của Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

      Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/243717/Default.aspx