Tổng Bí thư dự lễ Kỷ niệm 20 năm thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương

Sáng 22/10, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận TƯ đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập (1996 - 2016) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Tổng Bí thư dự lễ Kỷ niệm 20 năm thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương - Ảnh 1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Lễ kỷ niệm (Ảnh: Trí Dũng - TTXVN)

Dự Lễ kỷ niệm còn có các đồng chí: nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trần Đại Quang; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy; các học viện, viện nghiên cứu, các tập đoàn, tổng công ty có quan hệ hợp tác với Hội đồng; các thế hệ lãnh đạo, thành viên, các cộng tác viên tư vấn của Hội đồng…

Đọc diễn văn ôn lại lịch sử 20 năm thành lập và phát triển, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nêu rõ: Ngày 30/10/1996, Bộ Chính trị đã ban hành Quyết định số 06-QĐ/TW thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương.

Kế thừa và phát huy thành quả, kinh nghiệm của các tổ chức tiền thân: Ban Nghiên cứu lý luận, Viện Mác - Lê-nin, Viện Nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương trải qua 20 năm xây dựng và trưởng thành, đã không ngừng phấn đấu, đạt được nhiều thành tích và có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển lý luận. Hội đồng Lý luận Trung ương đã hoàn thành tốt chức năng tư vấn cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Hoàn thành tốt nhiệm vụ là Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 20 năm đổi mới (1986 - 2006) và 30 năm đổi mới (1986-2016). Tích cực tham gia với hiệu quả cao vào việc tổng kết 20 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Cương lĩnh 1991) và xây dựng Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011). Đóng góp trực tiếp vào việc nghiên cứu, soạn thảo Hiến pháp năm 2013. Hoàn thành xuất sắc các chương trình khoa học trọng điểm cấp nhà nước về lý luận chính trị. Hoàn thành tốt việc chuẩn bị chương trình nghiên cứu lý luận chính trị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư các khóa. Chủ động, tích cực đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, thù địch. Đẩy mạnh và mở rộng hợp tác quốc tế về lý luận...

Đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh các bài học rút ra qua tổng kết 20 năm hoạt động của Hội đồng, đó là: Kiên định vững vàng về chính trị, không ngừng tìm tòi, đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng tư vấn, nghiên cứu lý luận chính trị, phục vụ thiết thực, hiệu quả việc hoạch định đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; Bám sát thực tiễn, gắn kết chặt chẽ nghiên cứu lý luận với tổng kết thực tiễn đổi mới; Xây dựng và phát huy môi trường dân chủ, sáng tạo trong nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn; Đoàn kết, phát huy trí tuệ của đội ngũ nghiên cứu lý luận trong nước, chủ động, tích cực mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế trong nghiên cứu lý luận; X ây dựng bộ máy tinh gọn, chuyên tâm, chuyên nghiệp, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và lề lối làm việc.

Phát biểu tại lễ Kỷ niệm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Lý luận và công tác lý luận có vai trò cực kỳ quan trọng trong đời sống xã hội. Đảng ta trong quá trình lãnh đạo cách mạng đã rất quan tâm đến công tác lý luận (bao gồm cả nghiên cứu lý luận, giáo dục lý luận, truyền bá lý luận, đào tạo cán bộ lý luận). Riêng việc tổ chức các cơ quan nghiên cứu lý luận trực tiếp phục vụ sự lãnh đạo của Đảng, Trung ương đã tổ chức những cơ quan phù hợp với yêu cầu, điều kiện của từng giai đoạn nhằm cung cấp các luận cứ khoa học về lý luận chính trị, góp phần tư vấn giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư hoạch định, phát triển đường lối, chính sách của Đảng.

Trong 20 năm qua, Hội đồng Lý luận Trung ương đã bám sát tư tưởng chỉ đạo của Trung ương, triển khai nhiều hoạt động theo chức năng và nhiệm vụ được giao, thực hiện nhiều chương trình, đề tài nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn; phục vụ trực tiếp cho việc chuẩn bị các báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 20 năm đổi mới (1986 - 2006), 30 năm đổi mới (1986 - 2016), tổng kết 20 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991 và xây dựng Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011...; chuẩn bị các văn kiện Đại hội Đảng, nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị trong các nhiệm kỳ. Hội đồng đã đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế, trao đổi lý luận với một số đảng cộng sản và đảng cầm quyền; biên soạn các báo cáo chuyên đề phục vụ việc nghiên cứu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới và nâng cao trình độ lý luận cho các đồng chí Ủy viên Trung ương; đào tạo nguồn cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược của Đảng... Đội ngũ cán bộ lý luận, trí thức khoa học, các cơ quan tham mưu, tư vấn về đường lối, chính sách phục vụ yêu cầu lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, đã có những đóng góp xứng đáng, góp phần làm nên những thành tựu chung của đất nước qua 30 năm đổi mới. Tổng Bí thư chỉ rõ: Tuy nhiên, trên con đường đổi mới và phát triển, còn không ít những vấn đề lớn, phức tạp, cần phải tập trung giải quyết, khắc phục để đưa đất nước tiếp tục phát triển. Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận còn chưa làm rõ được một số vấn đề đặt ra trong quá trình đổi mới để định hướng trong thực tiễn, cung cấp cơ sở khoa học cho việc hoạch định đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội còn một số vấn đề cần tiếp tục làm rõ. Nhiều vấn đề vừa cơ bản vừa cấp bách của thực tiễn phát triển nước ta vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng về mặt lý luận…

Tổng Bí thư dự lễ Kỷ niệm 20 năm thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương - Ảnh 2

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Huân chương Độc lập hạng Nhất - ghi nhận những đóng góp xuất sắc của Hội đồng Lý luận Trung ương (Ảnh: K.T)

Trong thời kỳ đổi mới, Tổng Bí thư cũng mong muốn đội ngũ cán bộ lý luận, các đồng chí thành viên Hội đồng nêu cao tinh thần học tập, nghiên cứu, truyền cảm hứng và ý thức học tập, trau dồi lý luận trong toàn Đảng, góp phần vào sự nghiệp phát triển lý luận của Đảng và công cuộc đổi mới trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận.

Tổng Bí thư yêu cầu Hội đồng cần quán triệt sâu sắc đường hướng tổng quát đã được Đảng ta nêu lên và khẳng định tại Đại hội XII. Từ đó Hội đồng cần đi sâu nghiên cứu theo các hướng cụ thể: Nghiên cứu những giá trị nền tảng và bền vững của di sản kinh điển Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Nghiên cứu về thời đại hiện nay, về thế giới đương đại đặc biệt dự báo về các xu hướng lớn, những thay đổi chiến lược và chính sách của các nước lớn, phân tích những tác động, ảnh hưởng thuận và không thuận đối với sự phát triển của Việt Nam cả trước mắt và lâu dài. Nghiên cứu những vấn đề lý luận về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, về phát triển kinh tế tri thức trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nghiên cứu về xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Nghiên cứu về các động lực của đổi mới và phát triển, các mối quan hệ lớn phản ánh quy luật của đổi mới và phát triển của nước ta.

Nhân kỷ niệm 20 năm thành lập, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhất - ghi nhận những đóng góp xuất sắc của Hội đồng Lý luận Trung ương trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Theo K.T/ dangcongsan.vn