Tổng Bí thư chúc mừng lãnh đạo Đảng Cộng sản Bangladesh

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng ta gửi Điện chúc mừng.

Nhân dịp đồng chí Mugiahítđun Ítxlam Xêlim và đồng chí Xaíet Abu Giapha Amét được bầu lại làm Chủ tịch và Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Bangladesh tại Đại hội XI Đảng Cộng sản Bangladesh, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng ta đã gửi Điện chúc mừng.

(TTXVN/Tin tức)