Tối ưu hóa dung lượng phim flash với 123 Flash Compressor

    Báo Công Thương
    Gốc

    123 Flash Compressor 1.20 là một công cụ dùng để tối ưu hóa các tập tin flash (.SWF) bằng cách nén giảm dung lượng của chúng, có khi chỉ bằng 30% so với kích thước ban đầu. Nếu là một nhà quản trị website,

    Nguồn Công Thương: www.xahoithongtin.com.vn/index.asp?ID=52&subjectID=12890