Tôi thấy nhức nhối

Là một người dân của tỉnh Bình Dương, tôi thấy nhục nhã quá. Không biết lãnh đạo tôi có đọc báo không? Mà tôi nghĩ không cần phải đọc báo vì trước khi bổ nhiệm, đã làm công tác cán bộ rồi, đã họp Thường vụ rồi... và biết chắc là không thể .. thế mà lãnh đạo tỉnh, Thường vụ tỉnh lại thực hiện một quyết định như thế.