“Tôi là người yêu Hà Nội nhất ở Y-ô-cô-ha-ma ”

(HNM) - Y-ô-cô-ha-ma với cảng biển Mi-na-tô-mi-rai là một thành phố cảng đẹp và nổi tiếng của Nhật Bản. Cảng biển Y-ô-cô-ha-ma gắn liền với quá trình phát triển kinh tế của toàn nước Nhật và đóng vai trò then chốt trong lịch sử quan hệ quốc tế của đất nước Mặt trời mọc.