Tôi đi lấy thuốc cho (*)

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND-  Dưới đây là kỷ niệm của đồng chí Việt Dũng trong thời gian sống ở gần Bác.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=113164&sub=50&top=37