Tổ chức tài chính vi mô cho vay không quá 50 triệu đồng

Ngân hàng Nhà nước VN đang lấy ý kiến dự thảo thông tư quy định việc cấp giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính vi mô (TCTCVM).

Theo đó, TCTCVM được thành lập dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, chủ sở hữu là tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ trong nước có chương trình, dự án tài chính vi mô.

Chủ sở hữu có nguồn vốn tự có để thành lập TCTCVM, không được dùng vốn ủy thác, vốn vay để thành lập và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của nguồn vốn góp.

Về dư nợ cho vay vi mô đối với một khách hàng (cá nhân, hộ gia đình có thu nhập thấp, doanh nghiệp siêu nhỏ) không vượt quá 50 triệu đồng - tăng so với mức 30 triệu đồng của dự thảo trước. TCTCVM chỉ được thực hiện cho vay bằng đồng VN đối với các khách hàng để sử dụng vào các hoạt động tạo thu nhập và cải thiện điều kiện sống.

T.Xuân