Tổ chức, hoạt động của Thanh tra Văn hóa, Thể thao, Du lịch

  Báo Điện tử Đảng cộng sản VN
  ĐCSVN
  Gốc

  ) - Ngày 28/8/2009, Chính phủ ban hành Nghị định số 71/2009/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  Đây là cơ quan thực hiện chức năng thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi quản lý nhà nước về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật. Tổ chức của thanh tra văn hóa, thể thao và du lịch bao gồm: Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (gọi tắt là Thanh tra Bộ) và Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (gọi tắt là Thanh tra Sở). Theo Nghị định này, nội dung thanh tra chuyên ngành văn hóa, thể thao và du lịch được thực hiện đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch bao gồm: di sản văn hóa; nghệ thuật biểu diễn; điện ảnh; mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm; quyền tác giả, quyền liên quan; thư viện; quảng cáo (trừ quảng cáo trên các phương tiện báo chí, mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm); hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa; văn hóa phẩm (trừ xuất bản phẩm theo quy định của Luật Xuất bản); xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm; hoạt động của các hội, hiệp hội, liên đoàn và tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; lĩnh vực gia đình; hoạt động kinh doanh thể dục, thể thao; kinh doanh du lịch; hướng dẫn du lịch… Hoạt động thanh tra được thực hiện dưới hình thức thanh tra theo chương trình, kế hoạch và thanh tra đột xuất. Thanh tra đột xuất được tiến hành khi phát hiện tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật, theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo hoặc do thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền giao.

  Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=358613&co_id=30362