Tổ chức bảo hiểm hàng hải phải có vốn trên 300 tỷ đồng

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 219/2010/TT-BTC hướng dẫn tiêu chí xác định tổ chức bảo hiểm có uy tín trong lĩnh vực hàng hải theo quy định tại Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu biển.

Theo đó, doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam được xác định là tổ chức bảo hiểm có uy tín trong lĩnh vực hàng hải phải đáp ứng được hai tiêu chí. Cụ thể, phải có vốn điều lệ đã góp của doanh nghiệp bảo hiểm trước thời điểm công bố danh sách tổ chức bảo hiểm có uy tín trong lĩnh vực hàng hải đạt từ 300 tỷ đồng trở lên. Theo thông tư này, tổ chức bảo hiểm có uy tín trong lĩnh vực hàng hải phải có vốn điều lệ đã đạt từ 300 tỷ đồng trở lên. Theo thông tư này, tổ chức bảo hiểm có uy tín trong lĩnh vực hàng hải phải có vốn điều lệ đã đạt từ 300 tỷ đồng trở lên. Tiêu chí thứ 2 là biên khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm trước thời điểm công bố danh sách tổ chức bảo hiểm có uy tín trong lĩnh vực hàng hải không thấp hơn biên khả năng thanh toán tối thiểu. Biên khả năng thanh toán tối thiểu của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ phải lớn hơn 25% tổng phí bảo hiểm thực giữ lại tại thời điểm tính biên khả năng thanh toán hoặc lớn hơn 12,5% của tổng phí bảo hiểm gốc và phí nhận tái bảo hiểm tại thời điểm tính biên khả năng thanh toán. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1.3.2011.