Tỉnh ủy Bạc Liêu đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2017

Ngày 1-12, Tỉnh ủy Bạc Liêu tổ chức Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) nhằm tổng kết tình hình kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng năm 2016 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng năm 2017.

Tỉnh ủy Bạc Liêu đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 - Ảnh 1

Phát huy những kết quả đạt được năm 2016, Tỉnh ủy Bạc Liêu đề ra nhiệm vụ, giải pháp năm 2017 là: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, bảo đảm tốc độ tăng trưởng hợp lý, phát triển bền vững. Ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tăng cường hiệu lực và hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Huy động mọi nguồn lực để đầu tư, phát triển; tạo sự chuyển biến mới trong nông nghiệp, đẩy mạnh phát triển, du lịch, công nghiệp, tập trung những dự án trọng điểm để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, nhất là khu vực nông thôn…

Về công tác xây dựng Đảng, Tỉnh ủy chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Triển khai, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo nghị quyết của Hội nghị Trung ương 3, Trung ương 4 (khóa XII)…

Trong phát triển kinh tế, tỉnh ưu tiên đầu tư đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển nền nông nghiệp toàn diện theo hướng bền vững, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Trong đó, tập trung phát triển các loại cây trồng, vật nuôi chủ lực, như nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp chế biến nông, thủy sản, công nghiệp năng lượng…; đẩy mạnh đầu tư phát triển công nghiệp, dịch vụ, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là giao thông, thủy lợi, điện; tăng cường công tác đối ngoại, cải thiện môi trường đầu tư…

Tỉnh ủy Bạc Liêu đã thảo luận, bàn bạc, thống nhất đề ra các giải pháp phấn đấu năm 2017 đạt tốc độ tăng tổng sản phẩm GRDP 6,5%, tổng sản phẩm bình quân đầu người 36 triệu đồng/người/năm, tổng thu trong cân đối ngân sách 2.059 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu hơn 530 triệu USD, sản lượng lúa đạt hơn một triệu tấn, sản lượng thủy sản hơn 320 nghìn tấn…