Tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam tháng 11 và 11 tháng năm 2023

Tổng cục Thống kê vừa công bố báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2023 như sau:

Thái Nhung

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/infographics-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-viet-nam-thang-11-va-11-thang-nam-2023-10267720.html