Tính chất các vụ khiếu nại đã bớt gay gắt

Theo HĐND TP, nhìn chung công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm, tính chất các vụ khiếu nại bớt gay gắt, đơn thư khiếu nại đông người vẫn còn nhưng không trở thành điểm nóng