Tin vắn đời sống ngày 4-12

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND- Hội LHPN Việt Nam , sáng 4-12, tại Hà Nội tổng kết dự án "Nâng cao năng lực cho cộng đồng và nhóm có nguy cơ cao để giảm thiểu nạn buôn bán phụ nữ, trẻ em".

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=111064&sub=127&top=39