Tin vắn chứng khoán ngày 28/9

Những thông tin đáng chú ý ngày 28/9/2010 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

* Từ ngày 30/9/2010 - 30/11/2010, ông Phạm Hoàng Long, con ông Phạm Phúc Toại - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long (mã HLG-HOSE) đăng ký bán 12.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 1.008.000 cổ phiếu, nhằm tiêu dùng cá nhân. * Từ ngày 28/9/2010 - 28/11/2010, ông Phạm Văn Nùng, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Nông Dược Hai (mã HAI-HOSE) đăng ký bán 181.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 900.383 cổ phiếu, chiếm 6,21% vốn điều lệ, nhằm cân đối nhu cầu tài chính. * Từ ngày 28/9/2010 - 26/11/2010, Công ty TNHH Cavico Việt Nam, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Cavico Việt Nam Khai thác mỏ và Xây dựng (mã MCV-HOSE) đăng ký bán 1.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 2.019.200 cổ phiếu, chiếm 16,74% tổng số cổ phiếu đang lưu hành, nhằm bổ sung nhu cầu vón ngắn hạn cho nhà đầu tư. * Từ ngày 29/9/2010 - 29/11/2010, ông Trần Vinh Nguyên, em ông Trần Kim Thành - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kinh Đô (mã KDC-HOSE) đăng ký bán 90.600 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 350.005 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính. * Từ ngày 29/9/2010 - 29/11/2010, Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần MT Gas (mã MTG-HOSE) đăng ký mua 500.000 cổ phiếu; đăng ký bán 500.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 538.867 cổ phiếu, chiếm 6,73 khối lượng cổ phiếu đang lưu hành hiện tại của MTG, nhằm thực hiện tái cơ cấu đầu tư. * Ông Phan Trung Quang, người có liên quan đến ông Phan Trung Huy - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư (mã CNT-HOSE) đã bán 1.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 29.000 cổ phiếu, nguyên nhân không bán hết là do mức giá không đạt kỳ vọng. * Ngày 22/9/2010, Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam, cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình (mã HBC-HOSE) đã bán 1.000.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 973.020 cổ phiếu, nhằm cơ cấu lại danh mục. * Ngày 10/9/2010, bà Vũ Thị Hoàng Bắc - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đại lý Liên hiệp Vận chuyển (mã GMD-HOSE) đã bán 40.201 quyền mua cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện quyền mua là 40.201 cổ phiếu. * Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư tài chính Dầu Khí (PVFC Capital), cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình (mã HBC-HOSE) do bà Trần Thị Thủy - Tổng giám đốc làm đại diện đã mua 1.000.000 cổ phiếu, chiếm 5,97% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành. * Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Phúc Tiến (mã PHT-HOSE) chấp thuận phương án tạm ứng cổ tức đợt 1/2010 bằng tiền với tỷ lệ 10%/mệnh giá. Thời gian chi trả dự kiến trong tháng 11/2010. * Công ty Cổ phần Hóa An (mã DHA-HOSE) thông báo thành lập chi nhánh Công ty Cổ phần Hóa An tại huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. * Ông Cáp Thành Long, anh ông Cáp Thành Dũng - Phó giám đốc của Công ty Cổ phần Mía đường - Nhiệt điện Gia Lai (mã SEC-HOSE) đã mua 17.000 cổ phiếu SEC từ ngày 30/7/2010 đến ngày 3/8/2010 mà không công bố thông tin. Ngoài ra, ông Cáp Thành Long không thực hiện báo cáo kết quả sau khi đăng ký giao dịch trước đó. * Từ ngày 21/7/2010 - 20/9/2010, Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bảo Việt, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (mã TTF-HOSE) đăng ký mua 2.000.000 cổ phiếu, đã mua 404.150 cổ phiếu, đăng ký bán 2.000.000 cổ phiếu, nhưng không bán được, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 3.529.550 cổ phiếu, chiếm 11,48% vốn điều lệ. * Từ ngày 28/1/2010 - 1/7/2010, ông Võ Đình Thanh - Ủy viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (mã DRC-HOSE) đăng ký bán 3.430 cổ phiếu, nhưng không bán được do đặt lệnh nhưng không khớp, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 3.432 cổ phiếu, nhằm giải quyết việc gia đình. * Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư của Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam (mã VFMVF4-HOSE) thông báo kế hoạch tăng vốn điều lệ vẫn chưa được thông qua theo quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ Quỹ VF4. Khi điều kiện thị trường thuận lợi hơn và theo quyết định của Đại hội nhà đầu tư của Quỹ đầu tư VF4, công ty VFM sẽ tiến hành lại thủ tục thông qua kế hoạch tăng vốn của Quỹ đầu tư VF4 phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ quỹ. * Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận về nguyên tắc cho Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà (mã SDA-HNX) được niêm yết bổ sung 1.819.900 cổ phiếu trên HNX. Đây là số cổ phiếu phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2009 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2010. * Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận cho Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 4 (mã TV4-HNX) được niêm yết bổ sung 828.450 cổ phiếu TV4 trên HNX với giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung theo mệnh giá là 8.284.500.000 đồng. * Ngày 27/9/2010, 5.000.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung của Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng (mã ICG-HNX) chính thức giao dịch trên HNX với giá trị chứng khoán niêm yết bổ sung theo mệnh giá là 50.000.000.000 đồng. * Từ ngày 29/9/2010 - 29/10/2010, bà Nguyễn Thị Hồng Loan - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc, người thực hiện công bố thông tin Công ty Cổ phần Bản đồ và tranh ảnh giáo dục (mã ECI-HNX) đăng ký bán 1.500 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân. * Từ ngày 28/9/2010 - 26/11/2010, ông Nguyễn Văn Hồ, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Sách và thiết bị trường học Long An (mã LBE-HNX) đăng ký bán 20.000 cổ phiếu, tương đương với 1,82% trên tổng số vốn điều lệ, đăng ký mua 20.000 cổ phiếu, tương đương với 1,82% trên tổng số vốn điều lệ, nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân. * Từ ngày 28/9/2010 - 28/11/2010, bà Nguyễn Thị Giáng Hương thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bản đồ và tranh ảnh giáo dục (mã ECI-HNX) đăng ký bán hết 3.000 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân. * Từ ngày 27/9/2010 - 23/10/2010, bà Nguyễn Thị Huế, con ông Nguyễn Đức Ngọ - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sông Đà Thăng Long (mã STL-HNX) đăng ký bán 900 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân. * Từ ngày 27/9/2010 - 22/11/2010, Tổng công ty Xây dựng Công trình Giao thông 4, tổ chức liên quan đến cổ đông nội bộ Công ty Cổ phần 482 (mã B82-HNX) đăng ký mua 120.000 cổ phiếu, nhằm tăng số lượng sở hữu. * Từ ngày 27/9/2010 - 27/11/2010, bà Vũ Thị Cấp - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Thái Bình (mã TBX-HNX) đăng ký bán 5.000 cổ phiếu; đăng ký mua 5.000 cổ phiếu, nhằm tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu TBX. * Từ ngày 27/9/2010 - 27/11/2010, bà Nguyễn Châu Hồng Ân, mẹ bà Châu Thị Diệu Phương - Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh (mã TTC-HNX) đăng ký bán 23.900 cổ phiếu, nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư. * Từ ngày 27/9/2010 - 23/10/2010, ông Nguyễn Đình Sơn - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Văn hóa và Du lịch Gia Lai (mã CTC-HNX) đăng ký bán 30.000 cổ phiếu, nhằm giải quyết nhu cầu cá nhân. * Từ ngày 27/9/2010 - 24/11/2010, bà Trần Thị Thược - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội (mã BTH-HNX) đăng ký bán 10.000 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân. * Từ ngày 1/10/2010 - 1/12/2010, Công ty Cổ phần Đầu tư Hài Hòa, tổ chức có liên quan với cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hạ tầng mạng (mã NIS-HNX) đăng ký mua 100.000 cổ phiếu, nhằm đầu tư tài chính. * Từ ngày 30/9/2010 - 30/11/2010, bà Thành Minh Hiền, vợ ông Nguyễn Xuân Đức - Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hạ tầng mạng (mã NIS-HNX) đăng ký bán 90.000 cổ phiếu, nhằm góp vốn thành lập doanh nghiệp. * Từ ngày 23/7/2010 - 23/9/2010, Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VF1), cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Sông Đà 10 (mã SDT-HNX) đăng ký mua 500.000 cổ phiếu, đã mua 15.000 cổ phiếu, đăng ký bán 100.000 cổ phiếu, nhưng không bán được do diễn biến giá không phù hợp, số cổ phiếu nắm giữ là 740.000 cổ phiếu, chiếm 6,32%/vốn điều lệ. * Từ ngày 27/9/2010 - 23/11/2010, Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VF1), cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Sông Đà 10 (mã SDT-HNX) đăng ký mua 200.000 cổ phiếu, đăng ký bán 50.000 cổ phiếu, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư. * Từ ngày 27/9/2010 - 27/11/2010, Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Việt Nam (VF2) thuộc Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư Việt Nam (VFM), cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Sông Đà 5 (mã SD5-HNX) đăng ký mua 320.000 cổ phiếu, tương đương với 3,6 % trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành, đăng ký bán 250.000 cổ phiếu, tương đương với 2,8% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư. * Từ ngày 22/7/2010 - 22/9/2010, Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Việt Nam (VF2) thuộc Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư Việt Nam (VFM), cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Sông Đà 5 (mã SD5-HNX) đăng ký mua 320.000 cổ phiếu, đăng ký bán 270.000 cổ phiếu, nhưng không mua bán được do diễn biến giá không phù hợp, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 591.800 cổ phiếu, tương đương với 6,58% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành. * Từ ngày 23/7/2010 - 23/9/2010, Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VF1) thuộc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VFM), cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai (mã XMC-HNX) đăng ký mua 600.000 cổ phiếu, đã mua 491.100 cổ phiếu, đăng ký bán 150.000 cổ phiếu, nhưng không bán được do diễn biến giá không phù hợp, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 992.700 cổ phiếu, tương đương với 9,93%/tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành. * Từ ngày 27/9/2010 - 23/11/2010, Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VF1) thuộc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VFM), cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai (mã XMC-HNX) đăng ký bán 50.000 cổ phiếu; đăng ký mua 300.000 cổ phiếu, nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư. * Từ ngày 17/7/2010 - 17/9/2010, ông Vũ Tuấn Nam - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu Khí Sông Đà (mã SDP-HNX) đã bán 3.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 2.673 cổ phiếu. * Từ ngày 20/7/2010 - 16/9/2010, bà Bùi Thị Minh Phương - Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu Khí Sông Đà (mã SDP-HNX) đã bán 10.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 3.666 cổ phiếu. * Từ ngày 13/9/2010 - 17/9/2010, ông Vũ Hữu Sừng - Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu Khí Sông Đà (mã SDP-HNX) đã bán 8.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 2.000 cổ phiếu. * Từ ngày 21/7/2010 - 19/9/2010, ông Nguyễn Ngọc Kiên - Người được ủy quyền công bố thông tin Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Vinaconex (mã VCR-HNX) đã bán hết 32.000 cổ phiếu. * Từ ngày 12/7/2010 - 13/09/2010, ông Huỳnh Văn Ba - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lilama 45.3 (mã L43-HNX) đăng ký bán 10.000 cổ phiếu, nhưng không bán được, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 11.200 cổ phiếu. * Từ ngày 23/9/2010 - 23/11/2010, ông Văn Phụng Hà - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (mã IDV-HNX) đăng ký mua 100.000 cổ phiếu, nhằm tăng tỷ lệ nắm giữ. * Từ ngày 22/9/2010 - 20/10/2010, ông Nguyễn Quốc Tú, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần MCO Việt Nam (mã MCO-HNX) đăng ký bán 200.000 cổ phiếu, tương đương với 4,87% trên tổng số vốn điều lệ, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân. * Từ ngày 19/7/2010 - 19/9/2010, ông Đào Quang Tuyến - Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì (mã HVT-HNX) đăng ký mua 5.000 cổ phiếu, đã mua 2.000 cổ phiếu. Nguyên nhân không thực hiện mua là do diễn biến giá cổ phiếu trong thời gian đăng ký giao dịch không phù hợp kỳ vọng, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 74.490 cổ phiếu. * Từ ngày 26/7/2010 - 21/9/2010, ông Phạm Xuân Hùng, em bà Phạm Thị Xuân Hương - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng - Ladophar (mã LDP-HNX) đăng ký bán 40.000 cổ phiếu, đã bán 17.700 cổ phiếu, đăng ký mua 40.000 cổ phiếu, nhưng không mua được do diễn biến thị trường không đạt kỳ vọng cá nhân, số cổ phiếu nắm giữ còn 45.037 cổ phiếu. * Từ ngày 14/9/2010 - 17/9/2010, Tổng công ty Khí Việt Nam - Công ty TNHH một thành viên, tổ chức có liên quan của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Nam (mã PGS-HNX) đã bán 1.000.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 10.869.900 cổ phiếu, chiếm 68,47% vốn điều lệ. * Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (mã CTS-HNX) thông báo miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc, Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam đối với ông Lê Mạnh Dũng theo Quyết định số 80/QĐ-HĐQT-CKCT01, kể từ ngày 13/9/2010. * Công ty Cổ phần Cà phê An Giang (mã AGC-HNX) thông báo ông Đoàn Thanh Bình thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng để giữ chức vụ Giám đốc Tài chính; Người được bổ nhiệm Quyền Kế toán trưởng là ông Nguyễn Đình Khôi. * Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì (mã HVT-HNX) thông báo tên miền Website mới của công ty là www.viettrichem.com.vn. * Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hồng Hà Dầu khí (mã PHH-HNX) thông báo nhất trí cho ông Nguyễn Phúc Thịnh thôi giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hồng Hà Dầu khí để chuyển công tác về Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam. * Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang (mã TKU-HNX) thông báo ngày 16/9/2010, Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang đã nhận Quyết định số 2415/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hải Dương về việc cho phép Chi nhánh Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang - Hải Dương hoạt động sản xuất trở lại sau khi đã hoàn thành các công trình xử lý môi trường theo quy định.