Tin nhắn vui: Tỏ tình rất "khiếp"

Thế này mới là "tình yêu" chứ!

Tỏ tình rất khiếp.

Chia tay!

Có thế thôi.

Thằng này ăn mừng ghê thật!

Cần gửi gì không em? Nói luôn!

Nhấn nút: BIẾN!

Đừng có mà tưởng bở.

Mẹ chả hiểu con gì cả.

Không còn gì để nói.