Hơn 20.000 người đã đăng ký hiến mô tạng sau khi qua đời

Hơn 20.000 người đã đăng ký hiến mô tạng sau khi qua đời

Lần đầu tiên chia một lá gan cho hai bệnh nhân

Lần đầu tiên chia một lá gan cho hai bệnh nhân

1 lá gan hồi sinh sự sống cho 2 bệnh nhân

1 lá gan hồi sinh sự sống cho 2 bệnh nhân

Lần đầu tiên chia một lá gan ghép cho 2 bệnh nhân

Lần đầu tiên chia một lá gan ghép cho 2 bệnh nhân

Lần đầu tiên chia đôi lá gan được hiến cứu sống một trẻ em, một người lớn

Lần đầu tiên chia đôi lá gan được hiến cứu sống một trẻ em, một người lớn

Kỳ tích: Lần đầu tiên lá gan của một người chết não được 'chia đôi' ghép cho 2 người

Kỳ tích: Lần đầu tiên lá gan của một người chết não được 'chia đôi' ghép cho 2 người

Việt Nam vừa lập kỳ tích mới về ghép tạng

Việt Nam vừa lập kỳ tích mới về ghép tạng

Lần đầu tiên chia một lá gan ghép cho 2 bệnh nhân

Lần đầu tiên chia một lá gan ghép cho 2 bệnh nhân

Lần đầu tiên tách đôi lá gan để ghép cho 2 bệnh nhân

Lần đầu tiên tách đôi lá gan để ghép cho 2 bệnh nhân

Lần đầu tiên Việt Nam tách gan ghép cho 2 người

Lần đầu tiên Việt Nam tách gan ghép cho 2 người

Hai bệnh nhân được cấy ghép gan thành công từ một người hiến tặng

Hai bệnh nhân được cấy ghép gan thành công từ một người hiến tặng

Lần đầu tiên tại Việt Nam: Chia một lá gan từ người cho chết não, cứu cùng lúc hai người

Lần đầu tiên tại Việt Nam: Chia một lá gan từ người cho chết não, cứu cùng lúc hai người

Kỳ tích: Hai bệnh nhân được cứu sống nhờ 'chia nhau' gan của một người hiến chết não

Kỳ tích: Hai bệnh nhân được cứu sống nhờ 'chia nhau' gan của một người hiến chết não

Lần đầu tiên Việt Nam thực hiện thành công chia gan để ghép

Lần đầu tiên Việt Nam thực hiện thành công chia gan để ghép

Kỳ tích chia đôi lá gan hiến tạng để cứu sống hai bệnh nhân

Kỳ tích chia đôi lá gan hiến tạng để cứu sống hai bệnh nhân

Thực hiện thành công ca ghép gan cho hai bệnh nhân cùng nhận gan từ một người hiến chết não

Thực hiện thành công ca ghép gan cho hai bệnh nhân cùng nhận gan từ một người hiến chết não

Lần đầu tiên Việt Nam thực hiện thành công chia gan ghép cho 2 người

Lần đầu tiên Việt Nam thực hiện thành công chia gan ghép cho 2 người

Kỳ tích ghép tạng: Lần đầu tiên chia gan từ người hiến chết não để ghép cho 2 người

Kỳ tích ghép tạng: Lần đầu tiên chia gan từ người hiến chết não để ghép cho 2 người

Lần đầu tiên Việt Nam 'chia gan để ghép' cho hai người

Lần đầu tiên Việt Nam 'chia gan để ghép' cho hai người

Lần đầu tiên thành công chia một lá gan ghép cho 2 bệnh nhân

Lần đầu tiên thành công chia một lá gan ghép cho 2 bệnh nhân

Lần đầu tiên chia gan từ người chết não, cứu sống 2 bệnh nhân

Lần đầu tiên chia gan từ người chết não, cứu sống 2 bệnh nhân

Lần đầu tiên chia gan để ghép: 2 bệnh nhân nhận gan từ một người hiến

Lần đầu tiên chia gan để ghép: 2 bệnh nhân nhận gan từ một người hiến

Kỳ tích mới trong lĩnh vực ghép tạng Việt Nam

Kỳ tích mới trong lĩnh vực ghép tạng Việt Nam

Lần đầu tiên tại Việt Nam 2 bệnh nhân nhận gan từ 1 người hiến chết não

Lần đầu tiên tại Việt Nam 2 bệnh nhân nhận gan từ 1 người hiến chết não

Lần đầu tiên thực hiện thành công chia gan để ghép

Lần đầu tiên thực hiện thành công chia gan để ghép

Lần đầu tiên tại Việt Nam: Chia một lá gan hiến để cứu hai bệnh nhân

Lần đầu tiên tại Việt Nam: Chia một lá gan hiến để cứu hai bệnh nhân

Kỳ tích mới: Lần đầu tiên chia lá gan của người chết não để ghép cho 2 người

Kỳ tích mới: Lần đầu tiên chia lá gan của người chết não để ghép cho 2 người

Tách đôi lá gan nam thanh niên Hà Nội, cứu cùng lúc 2 người

Tách đôi lá gan nam thanh niên Hà Nội, cứu cùng lúc 2 người

Lần đầu tiên Việt Nam chia gan từ 1 người hiến chết não cứu sống 2 bệnh nhân

Lần đầu tiên Việt Nam chia gan từ 1 người hiến chết não cứu sống 2 bệnh nhân

Hai bệnh nhân nhận gan từ một người hiến chết não

Hai bệnh nhân nhận gan từ một người hiến chết não

'Hành trình xuyên Việt' của trái tim người thanh niên chết não

Hành trình ghép tim xuyên Việt trước thềm năm mới 2019 của Bệnh viện Trung ương Huế

Hành trình ghép tim xuyên Việt trước thềm năm mới 2019 của Bệnh viện Trung ương Huế

Vợ nắm chặt tay, hôn tiễn biệt chồng trước khi hiến tạng

Vợ nắm chặt tay, hôn tiễn biệt chồng trước khi hiến tạng

Lần đầu tiên tại VN chia gan người chết não ghép cho 2 bệnh nhân

Lần đầu tiên tại VN chia gan người chết não ghép cho 2 bệnh nhân