Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản

Đổi mới, nâng cao chất lượng, xứng tầm cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương

Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng làm việc với Tạp chí Cộng sản

Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng làm việc với Tạp chí Cộng sản

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng làm việc với Tạp chí Cộng sản

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng làm việc với Tạp chí Cộng sản

Nâng cao chất lượng công tác đào tạo bồi dưỡng chính trị

Nâng cao chất lượng công tác đào tạo bồi dưỡng chính trị

Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương (7-11-1948 – 7-11-2018) : Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên

Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương (7-11-1948 – 7-11-2018) : Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên

Tạp chí Lao động và Xã hội kỷ niệm 50 năm ra số đầu

Tạp chí Lao động và Xã hội kỷ niệm 50 năm ra số đầu

Sức sống của học thuyết Mác, nền tảng lý luận của con đường phát triển Việt Nam

155 học viên tốt nghiệp lớp Cao cấp lý luận Chính trị

155 học viên tốt nghiệp lớp Cao cấp lý luận Chính trị

Đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong doanh nghiệp dầu khí

Đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong doanh nghiệp dầu khí

Lười học tập lý luận chính trị và nghị quyết, 'chẳng khác nào nhắm mắt đi đêm'

Hội nghị triển khai quy định về học tập lý luận chính trị

Hội nghị triển khai quy định về học tập lý luận chính trị

Đào tạo kiến thức cao cấp lý luận chính trị

Đào tạo kiến thức cao cấp lý luận chính trị

Học viện Chính trị: Khai giảng Lớp Đào tạo và hoàn chỉnh kiến thức cao cấp lý luận chính trị (khóa 1)

Học viện Chính trị: Khai giảng Lớp Đào tạo và hoàn chỉnh kiến thức cao cấp lý luận chính trị (khóa 1)

Từng bước xây dựng hệ thống lý luận văn nghệ Việt Nam

Từng bước xây dựng hệ thống lý luận văn nghệ Việt Nam

Từng bước xây dựng hệ thống lý luận văn nghệ Việt Nam

Từng bước xây dựng hệ thống lý luận văn nghệ Việt Nam

Triển khai nhiệm vụ 'Từng bước xây dựng hệ thống lý luận văn nghệ Việt Nam'

Triển khai nhiệm vụ 'Từng bước xây dựng hệ thống lý luận văn nghệ Việt Nam'

Kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên quyết đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị trong Đảng

Kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên quyết đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị trong Đảng

Khắc phục bệnh kém lý luận là một yêu cầu bức thiết, thường xuyên của Đảng

Khắc phục bệnh kém lý luận là một yêu cầu bức thiết, thường xuyên của Đảng

Huyện Thường Xuân: 180 cán bộ, hội viên các đoàn thể được bồi dưỡng lý luận chính trị

Khai mạc Hội thảo lý luận lần thứ 6 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Khai mạc Hội thảo lý luận lần thứ 6 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Chùm ảnh: Tặng thưởng 28 tác phẩm lý luận, phê bình VHNT

Vận dụng tư duy lý luận của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào giảng dạy lý luận chính trị

Vận dụng tư duy lý luận của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào giảng dạy lý luận chính trị