Bài cuối: Vướng mắc cần tháo gỡ

Bài cuối: Vướng mắc cần tháo gỡ

Đổi mới hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập tại Hà Nội: Gọn đầu mối, rõ hiệu quả

Đổi mới hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập tại Hà Nội: Gọn đầu mối, rõ hiệu quả

Hiệu quả là mục tiêu cao nhất!

Đà Nẵng sẽ giảm khoảng 2.000 người tại các đơn vị sự nghiệp công

Đà Nẵng sẽ giảm khoảng 2.000 người tại các đơn vị sự nghiệp công

Khắc phục tình trạng né tránh, ngại va chạm trong sắp xếp bộ máy

Bài 2: Đã rõ lộ trình, quyết tâm phải cao

Bài 2: Đã rõ lộ trình, quyết tâm phải cao

Bài 1: Chuyển động từ cơ sở

Bài 1: Chuyển động từ cơ sở

Ngành Hải quan: Tinh gọn bộ máy để nâng cao hiệu quả hoạt động

Ngành Hải quan: Tinh gọn bộ máy để nâng cao hiệu quả hoạt động

Nhiều phương án cho việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, huyện không đạt chuẩn

Nhiều phương án cho việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, huyện không đạt chuẩn

Bộ máy hành chính cấp huyện, xã đang 'phình to' và bài toán sáp nhập

Bộ máy hành chính cấp huyện, xã đang 'phình to' và bài toán sáp nhập

Hải Dương: Sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn

Hải Dương: Sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn

Sắp xếp cán bộ dôi dư xã, huyện - làm sao 'thấu lý, vẹn tình'?

Sắp xếp cán bộ dôi dư xã, huyện - làm sao 'thấu lý, vẹn tình'?

Thừa lãnh đạo khi sáp nhập: Chọn ai cũng phải theo quy trình chặt chẽ

Thừa lãnh đạo khi sáp nhập: Chọn ai cũng phải theo quy trình chặt chẽ

Chọn người xứng đáng

Chọn người xứng đáng

Sáp nhập xã, huyện: TP.HCM có quận sắp xếp lại chỉ còn 2 phường

Sáp nhập xã, huyện: TP.HCM có quận sắp xếp lại chỉ còn 2 phường

Cách làm hay ở Lâm Đồng

Cách làm hay ở Lâm Đồng

Bình Dương: Tinh gọn bộ máy, chọn người tài không chọn người thân

Bình Dương: Tinh gọn bộ máy, chọn người tài không chọn người thân

Sắp xếp bộ máy chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả: Cần quyết tâm cao, hành động quyết liệt

Sắp xếp bộ máy chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả: Cần quyết tâm cao, hành động quyết liệt

Bí thư Tỉnh ủy: Tinh giản biên chế tuyệt đối không mang tính chất 'thanh lý' cán bộ

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giảm tầng nấc trung gian, chuyển dần sang tự chủ

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giảm tầng nấc trung gian, chuyển dần sang tự chủ

Cần Thơ phấn đấu giảm 113 đơn vị sự nghiệp công lập, 4.799 biên chế

Cần Thơ phấn đấu giảm 113 đơn vị sự nghiệp công lập, 4.799 biên chế

Cần Thơ đặt nhiệm vụ trọng tâm là giảm đầu mối tổ chức và giảm biên chế

Cần Thơ đặt nhiệm vụ trọng tâm là giảm đầu mối tổ chức và giảm biên chế

Sáp nhập các sở: Cơ hội loại tham nhũng quyền lực

Sáp nhập các sở: Cơ hội loại tham nhũng quyền lực

Bình Phước: Tinh giản bộ máy gấp bằng '4 giảm, 4 tăng'

Bình Phước: Tinh giản bộ máy gấp bằng '4 giảm, 4 tăng'

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 18,19-NQ/TW của BCH TƯ khóa XII

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 18,19-NQ/TW của BCH TƯ khóa XII

Đề xuất 2 phương án số lượng Phó Trưởng phòng cấp huyện

Đề xuất 2 phương án số lượng Phó Trưởng phòng cấp huyện

Tinh giản bộ máy, biên chế tại Hà Nội: Quyết liệt ắt sẽ thành công

Tinh giản bộ máy, biên chế tại Hà Nội: Quyết liệt ắt sẽ thành công

Giảm 1/3 cán bộ công chức - Cách làm hay của Thuận An

Giảm 1/3 cán bộ công chức - Cách làm hay của Thuận An