5 kinh nghiệm lớn từ thực tiễn chống tham nhũng

5 kinh nghiệm lớn từ thực tiễn chống tham nhũng

Truyền thống 72 năm khẳng định tính đúng đắn trong đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác THADS

Truyền thống 72 năm khẳng định tính đúng đắn trong đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác THADS

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính về triển khai các nghị quyết của Trung ương

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính về triển khai các nghị quyết của Trung ương

Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở: Không chỉ là nhiệm vụ 'riêng' của cơ quan dân vận

Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở: Không chỉ là nhiệm vụ 'riêng' của cơ quan dân vận

Bộ Công Thương là một trong những Bộ đi đầu trong việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Bộ Công Thương là một trong những Bộ đi đầu trong việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Tổng Bí thư: Bố trí người sai thì bộ máy đông mà vẫn hỏng việc

Tổng Bí thư: Bố trí người sai thì bộ máy đông mà vẫn hỏng việc

Vấn đề CCHC đã đóng góp rất lớn cho sự phát triển của ngành văn hóa, thể thao và du lịch

Vấn đề CCHC đã đóng góp rất lớn cho sự phát triển của ngành văn hóa, thể thao và du lịch

Tránh máy móc trong thực hiện sắp xếp, tinh giản tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

Tránh máy móc trong thực hiện sắp xếp, tinh giản tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

Phương hướng điều hành của Chính phủ 6 tháng cuối năm

Phương hướng điều hành của Chính phủ 6 tháng cuối năm

Thủ tướng: 'Nhiều vụ kỷ luật, nhiều vụ án xảy ra nhưng không vì thế mà chùn bước'

Thủ tướng: 'Nhiều vụ kỷ luật, nhiều vụ án xảy ra nhưng không vì thế mà chùn bước'

BHXH và BHYT giữ vai trò trụ cột chính trong hệ thống an sinh xã hội

BHXH và BHYT giữ vai trò trụ cột chính trong hệ thống an sinh xã hội

Quốc hội nghe báo cáo về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học

Quốc hội nghe báo cáo về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học

Nghị quyết 28-NQ/TW: Hoàn thiện bộ máy tổ chức thực hiện BHXH

Nghị quyết 28-NQ/TW: Hoàn thiện bộ máy tổ chức thực hiện BHXH

Bế mạc Hội nghị T.Ư 7: Đề cao giải pháp kiểm soát quyền lực, chống chạy chức quyền

Bế mạc Hội nghị T.Ư 7: Đề cao giải pháp kiểm soát quyền lực, chống chạy chức quyền

Bế mạc Hội nghị T.Ư 7: Đề cao giải pháp kiểm soát quyền lực, chống chạy chức quyền

Bế mạc Hội nghị T.Ư 7: Đề cao giải pháp kiểm soát quyền lực, chống chạy chức quyền

Diện mạo Thủ đô: hướng tới một đô thị lớn của khu vực

Tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết và Chỉ thị thành những nhiệm vụ cụ thể, thường xuyên

Ngành Tòa án tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức

Ngành Tòa án tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức

Ngành Tài chính: Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong phòng, chống tham nhũng

Ngành Tài chính: Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong phòng, chống tham nhũng

Tăng cường công tác quản lý cán bộ trong thực thi công vụ

Tăng cường công tác quản lý cán bộ trong thực thi công vụ

Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, nhạy cảm còn tồn tại

Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, nhạy cảm còn tồn tại

8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Tài chính thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020

8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Tài chính thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020

Phó Bí thư Thường trực Ngô Thị Thanh Hằng: Gắn thực hiện quy chế dân chủ với các nhiệm vụ trọng tâm của TP

Phó Bí thư Thường trực Ngô Thị Thanh Hằng: Gắn thực hiện quy chế dân chủ với các nhiệm vụ trọng tâm của TP

Tiếp tục sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập

Tiếp tục sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập

Chậm ban hành văn bản quy định chi tiết: Đề xuất xem xét khi đánh giá mức tín nhiệm

Chậm ban hành văn bản quy định chi tiết: Đề xuất xem xét khi đánh giá mức tín nhiệm

Giao nhiệm vụ cụ thể về cải thiện môi trường kinh doanh tới từng bộ, ngành, địa phương

Chính phủ tập trung chỉ đạo đảm bảo an toàn giao thông năm 2018

Chính phủ tập trung chỉ đạo đảm bảo an toàn giao thông năm 2018

Thủ tướng chỉ đạo Bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện nhiệm vụ KTXH năm 2018

Thủ tướng chỉ đạo Bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện nhiệm vụ KTXH năm 2018

Tuyệt đối chống lợi ích nhóm và tham nhũng chính sách

Tuyệt đối chống lợi ích nhóm và tham nhũng chính sách

Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Ngành Kiểm sát nhân dân đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ

Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Ngành Kiểm sát nhân dân đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ

6 nội dung lớn trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

6 nội dung lớn trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tinh giản biên chế 2018: Đối tượng nào có nguy cơ cao nhất?

Tinh giản biên chế 2018: Đối tượng nào có nguy cơ cao nhất?

Tổng Bí thư: Kiên quyết loại bỏ những người tham nhũng, hư hỏng

Tổng Bí thư: Kiên quyết loại bỏ những người tham nhũng, hư hỏng

Tổng bí thư: Kiên quyết, nghiêm minh với cả lãnh đạo cao cấp của Đảng

Tổng bí thư: Kiên quyết, nghiêm minh với cả lãnh đạo cao cấp của Đảng

Tổng bí thư lần đầu dự hội nghị của Chính phủ

Nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ Tư pháp

Nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ Tư pháp

3 trọng tâm chỉ đạo điều hành của Chính phủ năm 2018

3 trọng tâm chỉ đạo điều hành của Chính phủ năm 2018

Thủ tướng: Từ năm 2015 đến nay đã tinh giản trên 30 nghìn người

Thủ tướng: Từ năm 2015 đến nay đã tinh giản trên 30 nghìn người