Quốc hội khóa XI: Đổi mới mạnh mẽ hoạt động lập pháp

Quốc hội khóa XI: Đổi mới mạnh mẽ hoạt động lập pháp

Quốc hội khóa XI (2002-2007) là Quốc hội của thời kỳ tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất...
Bà Ung Thị Xuân Hương: Mong được góp sức cho công tác lập pháp

Bà Ung Thị Xuân Hương: Mong được góp sức cho công tác lập pháp