Tăng cường truyền thông, báo chí phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc

Tăng cường truyền thông, báo chí phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc

Ngày 12-5-2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ban hành Chỉ thị số 12/CT-TTg về tăng cường công tác...
Tăng cường tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Tăng cường tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Báo chí phải xác định rõ nhiệm vụ trên 'trận tuyến không tiếng súng'

Báo chí phải xác định rõ nhiệm vụ trên 'trận tuyến không tiếng súng'

Bộ Tài chính chỉ đạo tăng cường tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc

Bộ Tài chính chỉ đạo tăng cường tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc

Báo chí tuyên truyền về xây dựng chính quyền của dân, do dân, vì dân, đó chính là bảo vệ Tổ quốc

Báo chí tuyên truyền về xây dựng chính quyền của dân, do dân, vì dân, đó chính là bảo vệ Tổ quốc

Đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các thông tin xấu độc

Đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các thông tin xấu độc

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác tuyên truyền

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác tuyên truyền

Chấn chỉnh, xử lý kịp thời sai phạm trong hoạt động thông tin, báo chí và trên không gian mạng

Chấn chỉnh, xử lý kịp thời sai phạm trong hoạt động thông tin, báo chí và trên không gian mạng

Phòng ngừa, ngăn chặn và kiểm tra, xử lý các thông tin xấu độc

Phòng ngừa, ngăn chặn và kiểm tra, xử lý các thông tin xấu độc

Thủ tướng chỉ thị tăng cường định hướng hoạt động truyền thông, báo chí phục vụ bảo vệ Tổ quốc

Thủ tướng ban hành Chỉ thị 12 về công tác tuyên truyền

Thủ tướng ban hành Chỉ thị 12 về công tác tuyên truyền

Thủ tướng: Có biện pháp đấu tranh hiệu quả trên mạng xã hội xuyên biên giới

Thủ tướng: Có biện pháp đấu tranh hiệu quả trên mạng xã hội xuyên biên giới

Tăng cường truyền thông, báo chí phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc

Tăng cường truyền thông, báo chí phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc