Hiểu đúng về biển báo giao thông khu vực quay xe

Hiểu đúng về biển báo giao thông khu vực quay xe

Biển chỉ dẫn số I.410 đang khiến nhiều người lái xe hiểu sai quy định về việc chỉ được phép quay đầu xe hay...