Cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa XV

Cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa XV

Các cơ cấu kết hợp như tỷ lệ đại biểu trẻ tuổi, đại biểu là người dân tộc thiểu số, đại biểu tái cử đều đạt...
Bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân: Chính sách dân tộc nhất quán

Bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân: Chính sách dân tộc nhất quán

Linh hoạt trong tuyên truyền bầu cử ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Linh hoạt trong tuyên truyền bầu cử ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Quy định tỷ lệ ứng cử viên là nữ và người dân tộc thiểu số

Quy định tỷ lệ ứng cử viên là nữ và người dân tộc thiểu số

187 ứng cử viên Đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số

187 ứng cử viên Đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số

Bảo đảm tỷ lệ người dân tộc thiểu số trong Quốc hội: Chất lượng cán bộ vẫn là hàng đầu

Bảo đảm tỷ lệ người dân tộc thiểu số trong Quốc hội: Chất lượng cán bộ vẫn là hàng đầu

Bình Phước: 3/10 ứng cử viên đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số

Bình Phước: 3/10 ứng cử viên đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số

Phát huy tinh thần trách nhiệm của đồng bào dân tộc thiểu số

Phát huy tinh thần trách nhiệm của đồng bào dân tộc thiểu số

Tỉ lệ ứng viên ĐBQH là người dân tộc thiểu số thấp do 'gánh' quá nhiều cơ cấu?

Tỉ lệ ứng viên ĐBQH là người dân tộc thiểu số thấp do 'gánh' quá nhiều cơ cấu?

Bảo đảm vai trò tham gia của người dân tộc thiểu số trong Quốc hội

Bảo đảm vai trò tham gia của người dân tộc thiểu số trong Quốc hội

Những nội dung ứng cử viên người dân tộc thiểu số cần lưu ý trong vận động bầu cử

Những nội dung ứng cử viên người dân tộc thiểu số cần lưu ý trong vận động bầu cử

CAO BẰNG: TRANG BỊ KỸ NĂNG VẬN ĐỘNG BẦU CỬ CHO ỨNG CỬ VIÊN LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ

CAO BẰNG: TRANG BỊ KỸ NĂNG VẬN ĐỘNG BẦU CỬ CHO ỨNG CỬ VIÊN LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ

CÂN ĐỐI GIỮA CƠ CẤU VÀ CHẤT LƯỢNG VIỆC CHỌN ĐẠI BIỂU NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TRONG QUỐC HỘI KHÓA XV

NGUYÊN THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC HOÀNG XUÂN LƯƠNG: CẦN CHÍNH SÁCH RIÊNG CHO ĐẠI BIỂU NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG DÂN TỘC QUÀNG VĂN HƯƠNG: TẠO ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐẠI BIỂU NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ GẦN DÂN HƠN

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG DÂN TỘC QUÀNG VĂN HƯƠNG: CẦN CÓ CHIẾN LƯỢC ĐÀO TẠO ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ

NÂNG CAO VAI TRÒ ĐẠI BIỂU LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI

NÂNG CAO VAI TRÒ ĐẠI BIỂU LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI

TUYÊN TRUYỀN ĐỂ ĐẢM BẢO TỈ LỆ VÀ CHẤT LƯỢNG ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ

Thực hiện đồng bộ các giải pháp để đảm bảo tỷ lệ người dân tộc thiểu số trong Quốc hội

Thực hiện đồng bộ các giải pháp để đảm bảo tỷ lệ người dân tộc thiểu số trong Quốc hội

THỰC HÀNH TRÌNH BÀY CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG TRƯỚC CỬ TRI

THỰC HÀNH TRÌNH BÀY CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG TRƯỚC CỬ TRI

Số lượng đại biểu Quốc hội người dân tộc thiểu số ngày càng tăng

Số lượng đại biểu Quốc hội người dân tộc thiểu số ngày càng tăng

Bảo đảm tỷ lệ người dân tộc thiểu số trong Quốc hội

Bảo đảm tỷ lệ người dân tộc thiểu số trong Quốc hội

PHÁT HUY THẾ MẠNH ỨNG CỬ VIÊN NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ

PHÁT HUY THẾ MẠNH ỨNG CỬ VIÊN NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ

KỸ NĂNG VẬN ĐỘNG TRANH CỬ CHO ỨNG VIÊN NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ

KỸ NĂNG VẬN ĐỘNG TRANH CỬ CHO ỨNG VIÊN NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ

Tập huấn vận động bầu cử cho ứng cử viên người dân tộc thiểu số

Tập huấn vận động bầu cử cho ứng cử viên người dân tộc thiểu số

Tập huấn kỹ năng tranh cử cho ứng cử viên dân tộc thiểu số khu vực phía Nam, miền Trung - Tây Nguyên

Tập huấn kỹ năng tranh cử cho ứng cử viên dân tộc thiểu số khu vực phía Nam, miền Trung - Tây Nguyên

Đà Nẵng: Tập huấn kỹ năng tranh cử cho ứng cử viên dân tộc thiểu số

Đà Nẵng: Tập huấn kỹ năng tranh cử cho ứng cử viên dân tộc thiểu số

Nâng cao kỹ năng vận động bầu cử cho ứng cử viên người dân tộc thiểu số

Nâng cao kỹ năng vận động bầu cử cho ứng cử viên người dân tộc thiểu số

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN KỸ NĂNG CHO ỨNG CỬ VIÊN ĐBQH VÀ HĐND NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN KỸ NĂNG CHO ỨNG CỬ VIÊN ĐBQH VÀ HĐND NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ

Tập huấn kỹ năng vận động tranh cử

Tập huấn kỹ năng vận động tranh cử

ĐẢM BẢO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI BIỂU NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TRONG QUỐC HỘI KHÓA XV

ĐẢM BẢO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI BIỂU NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TRONG QUỐC HỘI KHÓA XV