Lớp học... chủ quyền

Lớp học... chủ quyền

Đó là những buổi học thực tế về chủ quyền, lãnh thổ của các em học sinh điểm trường tiểu học bản Troi, xã...
Tiết học đặc biệt và bài giảng ươm mầm cho tình yêu biên giới

Tiết học đặc biệt và bài giảng ươm mầm cho tình yêu biên giới