Ngoại giao phục vụ phát triển: Chủ động đón đầu xu hướng lớn

Ngoại giao phục vụ phát triển: Chủ động đón đầu xu hướng lớn

Đại dịch Covid-19 đã và đang tiếp tục có những tác động to lớn đối với nền kinh tế thế giới. Trong bối cảnh...