Xác định rõ vị thế, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Xác định rõ vị thế, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Quyết định số 145-QĐ/TW xác định rõ vị thế, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Học viện; cơ cấu tổ chức hiện...
Sẽ chuẩn hóa giảng viên lý luận chính trị ở các trường CĐ, ĐH

Sẽ chuẩn hóa giảng viên lý luận chính trị ở các trường CĐ, ĐH

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Nâng cao hơn nữa chất lượng tổng kết thực tiễn gắn với nghiên cứu lý luận

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Nâng cao hơn nữa chất lượng tổng kết thực tiễn gắn với nghiên cứu lý luận

Khai thông những 'điểm nghẽn' về tư duy, nhận thức

Khai thông những 'điểm nghẽn' về tư duy, nhận thức

Phấn đấu xây dựng một hệ thống lý luận hoàn chỉnh, khoa học và hiện đại về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam

Nâng cao chất lượng tổng kết thực tiễn gắn với nghiên cứu lý luận

Nâng cao chất lượng tổng kết thực tiễn gắn với nghiên cứu lý luận

Nâng cao hơn nữa chất lượng tổng kết thực tiễn gắn với nghiên cứu lý luận

Nâng cao hơn nữa chất lượng tổng kết thực tiễn gắn với nghiên cứu lý luận

Hội đồng Lý luận T.Ư tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021, xác định phương hướng nhiệm kỳ 2021 - 2026

Hội đồng Lý luận T.Ư tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021, xác định phương hướng nhiệm kỳ 2021 - 2026

Hội đồng Lý luận Trung ương tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021

Hội đồng Lý luận Trung ương tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021

Nâng cao hơn nữa chất lượng tổng kết thực tiễn gắn với nghiên cứu lý luận

Nâng cao hơn nữa chất lượng tổng kết thực tiễn gắn với nghiên cứu lý luận

Nâng cao hơn nữa chất lượng tổng kết thực tiễn gắn với nghiên cứu lý luận

Nâng cao hơn nữa chất lượng tổng kết thực tiễn gắn với nghiên cứu lý luận

Mở rộng các hình thức tranh luận, đối thoại lý luận trên tinh thần khoa học

Mở rộng các hình thức tranh luận, đối thoại lý luận trên tinh thần khoa học

Hội đồng Lý luận Trung ương tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Hội đồng Lý luận Trung ương cần nâng cao chất lượng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Hội đồng Lý luận Trung ương cần nâng cao chất lượng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận

'Nâng cao hơn nữa chất lượng tổng kết thực tiễn gắn với lý luận'

'Nâng cao hơn nữa chất lượng tổng kết thực tiễn gắn với lý luận'

Tổng Bí thư dự Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 của Hội đồng Lý luận Trung ương

Tổng Bí thư dự Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 của Hội đồng Lý luận Trung ương

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị tổng kết Hội đồng Lý luận T.Ư

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị tổng kết Hội đồng Lý luận T.Ư

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị tổng kết của Hội đồng Lý luận Trung ương

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị tổng kết của Hội đồng Lý luận Trung ương

Hội nghị tổng kết Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021

Hội nghị tổng kết Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021

Hội đồng Lý luận Trung ương tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021