HĐND TỈNH QUẢNG NGÃI KHÓA XII: NHIỀU ĐỔI MỚI TRONG HOẠT ĐỘNG

HĐND TỈNH QUẢNG NGÃI KHÓA XII: NHIỀU ĐỔI MỚI TRONG HOẠT ĐỘNG

Trong nhiệm kỳ khóa XII 2016 - 2021, HĐND tỉnh Quảng Ngãi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri,...